សូម​ស្វាគមន៍​ដើម្បី​ទស្សនា និង​សេវា​អ្នក​ត្រឹមត្រូវ & # 160; ។

អំពី​ពួក​យើង

XX Steel Co., Ltd គឺ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ចាប់ផ្ដើម​ដែល​រួម​បញ្ចូល​ការ​បង្កើត, ដំណើរការ និង​ការ​តម្រៀប​ដែល​មាMainly engaged in Q345B square pipe, Q345B seamless square pipe, Q345B square steel pipe and Q345B cold drawn square pipe, with complete varieties, high quality and low price, and can handle incoming material processing business. The varieties can be customized and the quantity is unlimited.ក្នុង​ដំណើរការ​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍ ការ​បណ្ណាល័យ​ត្រូវ​បន្ត​គោលការណ៍​ធ្វើការ​នៃ ‘ភាព​ត្រឹមត្រូវ, ភាព​ត្រឹមត្រូវ, ភាព​ត្រឹ...

មើល​បន្ថែម​ទៀត
បង្ហាញផលិតផល
មើល​បន្ថែម​ទៀត
មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន
មើល​បន្ថែម​ទៀត